astuta
When taking pictures, often enough, everything makes sense.